0

Certifikát bezpečnosti – ISO 45001

Certifikát ISO 45001 môžete poznať aj pod názvom OHSAS 18001. Ide o medzinárodne uznávanú špecifikáciu, ktorá hovorí o dodržiavaní zásad bezpečného podniku, zvládaní rizík pri práci a o ochrane zamestnancov pri vykonávaní práce. Jeho zameraním nie je len nebezpečenstvo úrazov pri práci na vysokozdvižných vozíkoch, ale aj dobrý psychický stav a duševná pohoda zamestnancov.

 

Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spracúva manažment firmy, ktorého úlohou je predvídať hroziace nebezpečenstvá a následne zabezpečiť bezpečné podmienky pri práci, elimináciu nebezpečenstiev na pracovisku, neustále zlepšovanie systémov, priestor na konzultácie so zamestnancami, súlad s legislatívnymi normami…

 

Aby bol systém bezpečnosti udržateľný a neustále sa zlepšoval, musí organizácia vytvoriť ciele, ktoré budú udávať správny trend a vývoj BOZP. Ciele musia byť sledované, merané a ak je to potrebné, tak aktualizované. Nevyhnutnosťou je komunikácia so zamestnancami firmy. Dôležité je, aby ciele boli merateľné a udržateľné.

 

Dôležitou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je včasná identifikácia nebezpečenstiev. Základom je identifikovať a riadiť možné riziká a to tak, aby sa predchádzalo úrazom či vážnym poškodeniami zdravia pracovníkov, kde patria aj choroby z povolania či iné závažné choroby, pripadne dokonca aj smrť. Identifikovať nebezpečenstvá je potrebné na rôznych úrovniach. Vedenie spoločnosti musí zvažovať mnoho faktorov, a to organizácia práce či zamestnancov na pracovisku, ale aj v blízkosti a mimo pracoviska. Je potrebné prihliadať na návrh pracoviska, systém procesov a strojov, správne plánovanie infraštruktúry … Prihliadať sa musí aj na predchádzajúce situácie, ktoré sa stali, aby sa znova nič podobné neopakovalo.

 

ISO 45001 je určené pre všetky typy organizácii, ktoré sa starajú o zdravie svojich zamestnancov, a to bez ohľadu na veľkosť a typ podniku.

Komentáre sú vypnuté, ale trackbacks a pingbacks nie.